Արագ գրանցեք, քանի դեռ չեն ջնջել. հրաշք բաղադրատոմս, որ շատերին Է օգնել բու ժել հանգուցավոր խպ իպը (Զ ոբ) և հավերժ մոռանալ դրա մասին

Հետաքրքիր

Վահա նաձև գե ղձը կարևոր դեր է խաղում օր գանի զմում նյ ութափո խանակության կարգավորման մեջ: Վա հանաձև գե ղձի ոչ նորմալ աշխատանքը օր գան իզմի համար լուրջ խնդիր է: Վա հանա ձև գե ղձի ամենատարածված խնիրներից է հանդիսանում հա նգուցավոր խպ իպը:Հան գուցավոր խպ իպը բնութագրվում է վա հանձ և գե ղձի փոփոխություններով, բժ շկական վիճակագրության տվյալներով հանգ ուցավոր խպ իպը ամենահաճախ հանդիպող պա թոլ ոգիան է, սակայն դրա առաջացման պատճառները դեռևս լիովին բացահայտված չեն:

Հանգ ուցավոր խպ իպը բու ժման կարիք ունի, այլապես կարող է վերածվել ու ռուց քային հի վանդության:Ստորև առաջարկվող միջոցը պատրաստվում է ֆեյխոայով և մեղրով: Ֆեյխոան հարուստ է յո դով, նաև С, В. Р վի տամ իններով, պե կտինային և այլ արժեքավոր նյութերով:Պատրաստման եղանակը` Ֆեյխոան անցկացնել մսաղացով կամ մանրացնել բլենդերի օգնությամբ։

Վերցնել հավասար քանակությամբ ֆեյխոա և մեղր, լցնել ապակե բանկայի մեջ, բանկան ամուր փակել և պահել սառնարանում: Ընդունել օրը 3 անգամ: Ըստ ցանկության կարելի է ավելացնել ծիրանի չիր և ընկույզ: