Բարերար Աստված, դարձրու ինձ իմ երեխաներով խնդացող մայր, աղե րսում եմ Քեզ. պահիր նրանց Քո սիրով, ողորմած եղիր նրանց հանդեպ․ աղոթք՝ երեխաների պաշ տպանության համար

Հետաքրքիր

Բարերար Աստված, դարձրու ինձ իմ երեխաներով խնդացող մայր, նրանք թող իմ ուրախությունը լինեն իմ կյանքի բոլոր օրերում և լինեն հե նարանն իմ ծե րության. աղո թք՝ երեխաների պաշ տպանության համար։ Հայր Աստված, Արարիչ ամենայնի, ինձ արժանացրիր լինել ընտանիքի մայր, պար գևեցիր երեխաներ: Եվ ես համա րձակվում եմ բար բառել, որ նրանք Քո երեխաներն են, որովհետև Դու տվեցիր նրանց կյանք, կենդանացրեցիր Քո անմ ահ հոգով և վերա ծնեցիր Քո սիրով՝ Սուրբ Ավազանիդ մկ րտությամբ:

Ինձ օգնիր, որ լինեմ արթ նամիտ և երեխաներիս դաստիարակության գործում երբևէ չձա նձրանամ:Աղ երսում եմ Քեզ. պահիր նրանց Քո սիրով և թող որ նրանց միջոցով օրհնվի Քո սուրբ անունը, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա: Մի զր կիր նրանց հանապազորյա հացից, այլ պարգևիր նրանց ամեն ան հրա ժեշտն իր ժամանակին, և ինչ էլ որ պարգևես, թող հավիտենական կյանքի համար գործածեն:

Եվ եթե մե ղանչեն Քո առաջ, քանի որ մարդ են՝ մե ղանչական բնույթով՝ ո ղորմած եղիր նրանց հանդեպ: Ներիր նրանց երիտասարդության մե ղքերն ու հան ցանքները: Բարե հաճ եղիր նրանց աղո թքներին և հա ջողություն տուր ուղիղ գործերում: Թող Քո հրեշտակը քայլի նրանց հետ և պա հպանի նրանց ամեն դժ բախ   տությունից և չա ր ճանապարհից:

Բարերար Աստված, դարձրու ինձ իմ երեխաներով խնդացող մայր, նրանք թող իմ ուրախությունը լինեն իմ կյանքի բոլոր օրերում և լինեն հե նարանն իմ ծերության:

Քո ող որմածությամբ արժանացրու ինձ նրանց հետ ա հեղ դա տաստանի օրը կանգնել Քո առաջ, անա րժան համարձակությամբ ասելու. «Ահա ես և իմ երեխաները, որոնց Դու տվեցիր ինձ»:

Եվ նրանց հետ միասնաբար փառավորենք անճառելի բարությունդ, հավերժական սերդ և Սուրբ անունդ. հավիտյանս հավիտենից: Ամեն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *