Նախարարի հրամանը ՝ անվճար բուժօգնության վերաբերյալ

Նորություններ

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հուլիսի 16-ին հրաման է ստորագրել, որով հաստատվել է պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով ընդհանուր վի րաբո ւժական բժշ կական օգնության և սպասարկման չափորոշիչը։ Հրամանն ուժի մեջ է մտել օգոստոսի 2-ին։ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱ ԲՈՒ ԺԱԿԱՆ ԲԺ ՇԿ ԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ․ 1. Սույն չափորոշչով կարգավորվում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով ընդհանուր վի րաբու ժական բժ շկական օգնության և սպասարկման հետ կապված հարաբերությունները: 2. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող ընդհանուր  վի րաբո ւժական բժ շկա կան օգ նություն և սպասարկում իրականացվում է բժ շ կական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա ունեցող հաստատություններում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն չափորոշչին համապատասխան: 3. Մարզային բժշ կակ ան հաստատությունների ընդհանուր վի ր աբու ժական բաժանմունքում ընդհանուր վիրա բ ույժի հետ համատեղ կարող Է գործունեություն իրականացնել համապատասխան նեղ մասնագետը: 4. Մարզային բժ շ կական հաստատությունների ընդհանուր վ իրաբո ւժական բաժանմունքում նեղ մասնագետները իրենց գործունեությունը ծավալում են հետևյալ բժ շկա կան օգնության և սպասարկման տեսակների մասով` 1) քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, 2) կրծ քային վի րաբու ժական, 3) ան ոթային վի րաբու ժական, 4) ու րոլո գիական, 5) վնասվ ածքաբանական,6) ներզատաբանական վիր աբու ժական, 7) ակնաբուժական, 8) նեյրովի րաբ ուժական, 9) դիմածնոտային վի րաբու ժական:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲ ՈՒՅԺԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱՀԻՎ ԱՆԴԱ ՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱ ԲՈՒ ԺԱԿԱՆ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ 5. Արտահի վան դանոցային պայմաններում ընդհանուր վի րաբ ուժական բժ շկական օգ նությունը և սպասարկումն իրականացվում է արտահի վանդ անոցային պայմաններում բժշ կական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում: 6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 1529-Ն որոշման համաձայն` արտահի վան դանոցային պայմաններում բ ժշ կական օգ նություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում ընդհանուր վիր աբու ժական ծառայությունը պարտադիր նեղ մասնագիտացված ծառայություն է և իրականացվում է ընդհանուր վիր աբո ւյժի կողմից: 7. Արտահիվան դան ոցային պայմաններում բժ շկ ական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության ընդհանուր վի րաբու յժը իրականացնում է ողջ տարածաշրջանի բնակչության (այդ թվում` սպասարկման տարածքի գյուղական բնակչության) արտահիվ անդան ոցային պայմաններում ընդհանուր վի րաբու ժական բժշ կական օգնություն և սպասարկում: 8. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 539-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված ընտանեկան բ ժշկ ի գործունեության կազմակերպման դրույթների ընտանեկան բժ իշկը ինքնուրույն իրականացնում է վ իրաբո ւժական միջամտություններ` Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1936-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին ու պայմաններին համապատասխան լիցենզավորված ընտանեկան բժշկ ի գրասենյակում:

9. Արտահի վան դանոցային պայմաններում բժ շկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության ընդհանուր վիրա բու յժը իրականացնում է հետևյալ բ ժշկակ ան միջամտությունները. 1) վերքի առաջնային վիր աբու ժական մշակում և կարում, 2) արտաքին արյ ունահոսության դադարեցում, 3) դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժ ում հաղորդչական անզգայաց ումով, 4) ենթահո դախա խտ, 5) պա րոն իխիաներ, ներաճած եղունգ, եղունգի հեռացում, 6) ֆլե գմ ոնայի, մակերեսային տեղակայված թարա խակույտի (աբսցես) բացում, 7) կենդանիների կողմից հասցված վնաս վածքների առաջնային վիրա բու ժական մշակում (հակափայտացման շիճուկի կամ հակակատաղության պատվ աստանյութի ներարկմամբ), 8) վերքերի վիրակապություններ, 9) կոտր վածքների գիպ սային անշար ժա ցում (վերին վերջույթ, ստորին վերջույթ): 10. Սույն չափորոշչի 9-րդ կետում նշված վիրա բ ուժակ ան միջամտությունից հետո պացիենտը պետք է գտնվի բ ժշկ ի հսկողության տակ երկու ժամից ոչ պակաս: