Ով հիմա կարդում է այս տողերը, Աստված թող նվիրի նրան այն ամենը ինչի կա րիքն ունի, գրենք Ամեն

Հետաքրքիր

Ես եմ Տերը, քո բոլոր կար իքները հո գացողը։ Դու պետք է անպայման վստահես ու ապավինես Ինձ։ Վստահիր մինչև ամենավերջին վայրկյանը, վստահիր և մի վա խենա։ Դու պետք է ամբողջովին կախում ունենաս միայն Աստվածային Զո րությունից։ Ես քեզ չեմ մոռացել, քո օգնությունը տեղ կհասնի։ Իրականացված կտեսնես ու կաճանաչես Իմ Աստվածային Զորությունը։

Տոկալը այն հա վատքն է, որ մինչև կտրվելու աստիճան փոր ձության է ենթարկվում։ Դու պետք է սպասես, վստահես, հուսաս և ուրախանաս Ինձնով։ Ոչ թե մարդուն, այլ Ինձ ապավինիր, Ես եմ քո Զո րությունը, քո Օգնությունը և քո կար իքները հոգացողը։ Իսկապես Ե՞ս եմ քո կար իքները հոգացողը, թե՞ ոչ։ Այս է հարցը։

Ինձ համար կատարվող յուրաքանչյուր գործ պետք է ենթարկվի այս փոր ձությանը։ Տեր կանգնեք ձեր հոգուն ուրախությամբ ու համ բերությամբ։ Պետք է սպասեք, մինչև որ Ես ճանապարհը ցույց տամ։ Անգամ երկինքը չի կարող ունենալ ավելի մեծ ուրախություն, քան այն ուրախությունը, որ հոգին է զգում, երբ երկար սպասումից հետո շնորհում եմ նրանբ Պսակը Հաղթության։

Բայց Իմ աշակերտներից ոչ ոք չի կարող իրապես հաղթել, մինչև որ չսպասի՝ սկսելու ճանապարհ ելնելու Իմ Հրամանին։ Հնարավոր չէ նե ղության մեջ ընկնել, երբ համոզված ես, որև Ես եմ քո կարի քները հոգում։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *